Press "Enter" to skip to content

Siyasal İslam’ın Temel Sorunları

Siyasal İslamın Temel Sorunları:

Darül harb – darül islam paradigmasından dışarı çıkamaması ve bunu tamamen konjöktürel yorumlarla keyfileştirmesi

Tepeden inmeci yöntemi tek yol olarak benimsemesi

Batıdan gelen demokrasi, insan hakları gibi değerleri içselleştirememesi ve hala düşmanın kontrol yolları gibi algılaması. Dolayısıyla samimi manada hiç bir zaman demokrat olamaması

Kitleleri siyasete ve karizmatik lidere kilitleyip tabandan gelecek toplumsal bir insiyatif ve değişimin önünü kapatması

Derin toplumsal yara ve problemleri basite indirgeyerek geçici ve kısa vadeli çözüm hamleleriyle, çözüme olan güveni de sarsarak, insanların ümitlerini tahrip etmesi

Rol modelleri itibariyle otoriter, baskıcı yapı ve kişileri benimsemesi

Dini siyasi emeller için kullanması

Şeffafiyet ve hesap verilebilirlikten uzaklaşarak herşeyi darülharpte cihad ve kaleyi ele geçirme mantığıyla ele alması. Bunu da en büyük cihad görmesi

İçinde bulunduğu çevreyle hiçbir zaman hakiki ve samimi bir güven ilişkisi geliştirememesi

Bastırılan arzu,  heves ve zaafların güç ele geçirilldiğinde gizli motivasyondan açık motivasyona dönüşmesi