Press "Enter" to skip to content

Liderlik, Hizmet Toplumu, Hocaefendi, Eleştiri ve Süreç Üzerine

Giriş

Hususiyle demokratik değerlerin daha çok oturduğu Batı toplumlarına açıldığı andan itibaren, Hizmet toplumunun üzerinde değişik derecelerde, seviyelerde ve tonlarda durduğu bir kısım hususlar oldu. Bu hususlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • demokratik prosedürlerin hareket içinde işletilmesi;
 • hesap verebilirlik;
 • karar alma süreçlerinin işleyiş ve prensipler açısından netleştirilip şeffaflaştırılması;
 • denetim mekanizmalarının geliştirilmesi;
 • şahsî karizma merkezli idari modellerin değiştirilmesi;
 • kadınların karar alma ve işleyiş mekanizmalarında daha etkin hâle getirilmesi;
 • Türkiye’den gelen kaygan siyasetçi-sivil toplum ilişki modellerinin terk edilip, siyasetçilerden değil hukukî haklardan medet umulması;
 • kamu imkânlarını kullanmada başarı ve başarısızlık kriterlerinin net belirlenip ödül ve ceza mekanizmalarının kurulması;
 • tıkanma ve pörsüme noktalarının savunma reflekslerinden arındırılmış bağımsız kritik nazarlarca ortaya konması, bu kolektif otokritiğin hareket içinde kurumsallaşması ve iç siyasetin engellemelerine karşı muhafaza edilmesi;
 • muhtemel mağduriyetlere karşı idari mekanizmalardan bağımsız platformların oluşturulması;  
 • teşebbüs, bilgilenme, ifade hürriyeti gibi hakların hareket içinde daha da oturaklaşması ve içselleştirilmesi…

Kültürel, felsefî, içtimaî ve ferdî alanların hepsinde külli bir yenilenme, farkındalık ve eğitim gerektiren bu ‘alışkanlık değiştirme süreci’ bir kısım hususlarda başarıya ulaştı. Bir kısım hususlara ait süreçler ise derinlere işleyen alışkanlıklar, koruma refleksleri, endişe, imtiyazları muhafaza, ülfet ve mevcut başarı hissi gibi filtrelere takılarak ötelendi.

Bu mânâda, Hizmet toplumunda yıllardır yapılan ‘her alanda şeffaflık’ vurgusunun sözden fiile dönüşmeye başladığı ve en çetrefilli meselelerin, üslubunca ve belli bir seviyede, toplum huzurunda ele alındığı/alınacağı bir sürece girmenin hayırlara vesile olacağı ümidindeyim. İlk başlarda kısmen hislere, kızgınlıklara, birikmiş tenkitlere bulanarak tepkisel bir ton ihtiva etse de, bu toplumsal muhaverenin zamanla bir kıvama ulaşacağını ve farklı ses ve bakış açılarının birbirini dengeleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca, böyle topluma açık bir fikir tea’tisinin ‘kendi iç meselelerini dünya kamuoyu önünde ifade edebilen; buna uygun bir format, dil ve üslup geliştirebilen;  çözüm arayan, bu çözüm gayretine herkesi davet edip bir parçası olabilmeleri için mekanizmalar geliştiren; meselelerini yeni yeni kavram ve hipotezlerle açıklığa kavuşturan; tüm fikrî farklılıklarına rağmen birbirini ötekileştirmeyen global bir Hizmet toplumu’nun oluşmasına katkı sağlayacağı ümidini taşıyorum.

Bu mülahazalar eşliğinde, önümüzdeki yazı dizisinde sizlerle birbirinden nispeten bağımsız beş konu ile ilgili kanaatlerimi paylaşmayı düşünüyorum. Bu konuları şu şekilde ifade etmek mümkün:

 • Problem Tespiti: Liderlik müessesi, oluşumu, tevarüs, otoriteyi temsil ve suistimal
 • Yenilenme ihtiyacı / Bürokrasi ve değerler arasında denge
 • Bir kurucu lider olarak Fethullah Gülen Hocaefendi, yüceltme ve eleştirme
 • Kritik ve tahlillerde kriter ve çoklu bakış açısı ihtiyacı
 • Süreç: sebep ve hikmet arayışı

Yarın:

Problem Tespiti: Liderlik müessesi, oluşumu, tevarüs, otoriteyi temsil ve suistimal

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *